ایجاد یک تحرک جدی در حوزه ایجاد درآمدها در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد یک تحرک جدی در حوزه ایجاد درآمدها در