سرمایه گذاری در شهرهای جدید فرصتی تکرار ناپذیر

شهرهای جدید از ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری برخوردار هستند. با توجه به تنوع پروژه ها در