فراخوان سرمایه گذاری در دره بهشت پردیس

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد به منظور شناسایی سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در